หน้าหลัก
    อธิบายรายวิชา
    กำหนดการเรียน
    สาระการเรียนรู้
          หน่วยการเรียนที่ 1  
          หน่วยการเรียนที่ 2  
          หน่วยการเรียนที่ 3  
          หน่วยการเรียนที่ 4  
          หน่วยการเรียนที่ 5  
          หน่วยการเรียนที่ 6  
          หน่วยการเรียนที่ 7  
          หน่วยการเรียนที่ 8  
          หน่วยการเรียนที่ 9  
         หน่วยการเรียนที่ 10  
    โครงงาน
    
      โครงงานโปรแกรมภาษาซี
จุดประสงค์ของโครงงาน
      1. เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ในรายวิชา
      2. เพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ในต่างวิชา

ลักษณะของโครงงาน
      โปรแกรมจะต้องมีการใช้คำสั่งทุกคำสั่งที่ได้เรียนมา โดยเนื้อหาของโปรแกรมผู้เรียนสามารถกำหนดจากรายวิชาที่ผู้เรียนมีความสนใจ และต้องมีขอบเขตของเนื้อหาครอบคลุมอย่างน้อย 3 หน้าที่งาน(ฟังก์ชั่น)

กำหนดส่งโครงงาน
      หัวเรื่องโครงงาน
      โครงงาน

การนำเสนอ
      โดยการสาธิตโปรแกรม วิธีใช้งาน อธิบายตัวโปรแกรม

รูปเล่มรายงาน
      ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
      1. ส่วนหัวเรื่องโครงงาน
      2. ส่วนโปรแกรม
      3. ส่วนการใช้งานโปรแกรม
 
    
พัฒนาโดย ครูสรรเพชญ ทุนมาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สพท อบ.1 (สงวนลิขสิทธิ์)