สาระการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ หน่วยการเรียนรู้ เครื่องมือวัด-ประเมินผล คะแนน
1 รู้จักโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก แบบฝีกปฏิบัติ+ชิ้นงาน+ใบงาน 5
2 - 3 การใช้งานโปรแกรมตกแต่งภาพ Photoshop แบบฝีกปฏิบัติ+ชิ้นงาน+ใบงาน 15
4 - 7 การตัดต่อ ปรับสี แสงและเงาให้กับภาพ แบบฝีกปฏิบัติ+ชิ้นงาน+ใบงาน 15
8 - 9 การสร้างและตกแต่งตัวอักษร แบบฝีกปฏิบัติ+ชิ้นงาน+ใบงาน 10
10 - 12 การตกแต่งและแก้ไขภาพ แบบฝีกปฏิบัติ+ชิ้นงาน+ใบงาน 10
13 - 15 การสร้างภาพเคลื่อนไหว Animation แบบฝีกปฏิบัติ+ชิ้นงาน+ใบงาน 15
16 - 18 การสร้างชิ้นงานเพื่อนำไปใช้ใน Website แบบฝีกปฏิบัติ+ชิ้นงาน+ใบงาน 20