เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3
4.5 หน่วยรับเข้า / 4.5.3 เครื่องกราดตรวจ / เครื่องกราดตรวจรายหน้า
24/30

 

          เครื่องกราดตรวจรายหน้า (page scanner) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านรูปภาพหรือตัวหนังสือ เช่น รูปถ่าย และ สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นต้น

รูปสแกนเนอร์แบบต่าง ๆ