บทที่ 2 > 2.3 ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ > 2.3.1 ระบบเลขฐานสอง
2/18
 
     
  (2) การแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ  
   
     การแปลงเลขฐานสองกลับเป็นเลขฐานสิบต้องอาศัยค่าประจำหลักของแต่ละบิตในเลขฐานสองที่ต้องการแปลง โดยเราจะแยกตัวเลขในแต่ละบิตมาคูณด้วยค่าประจำหลักแล้วนำผลลัพธ์จากการคูณดังกล่าวมารวมกัน จะได้เลขฐานสิบที่มีค่าตรงกับเลขฐานสองดังตัวอย่างต่อไปนี้
 
 
  ตัวอย่างที่ 1 แสดงการแปลงเลข 100012 ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ  
 
100012 = (1 x 24) + (0 x 23) + (0 x 22) + (0 x 21) + (1 x 20)
  = 16 + 0 + 0 + 0 +1
  = 17
 
   
ตัวอย่างที่ 2 แสดงการแปลงเลข 1001112 ให้อยู่ในรูปเลขฐานสิบ
 
 
1001112 = (1 x 25) + (0 x 24) + (0 x 23) + (1 x 22) + (1 x 21) + (1 x 20)
  = 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1
  = 39
 
   
 
         
previous
next