บทที่ 1> 1.7 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
1/27
 
     
 

     องค์ประกอบของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติการของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือระดับองค์การไม่ใช่มีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของระบบอีกรวมเป็น 5 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาดองค์ประกอบใดไม่ได้คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

 
 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์

 

1.7.2 ซอฟต์แวร์

 

1.7.3 ข้อมูล

   
         
 

 1.7.4 บุคลากร

 

1.7.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

   
     
 
         
previous
next